RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

w zakresie przetwarzania danych osobowych pacjentów

 

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renata Korn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Renata Korn Gabinet Stomatologiczny” z siedzibą w Częstochowie (42-218) przy ul. Wysockiego 39/2, NIP: 9490219229 zwana dalej „Administratorem”,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych (w tym wystawiania recept, skierowań i zwolnień lekarskich), realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO,
 4. Podanie danych jest konieczne dla udzielenia świadczeń zdrowotnych, jest to wymóg ustawowy,
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania danych była Pani/Pana zgoda,
  • żądania otrzymania jednej kopii jej danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy Administratora, podmiot prowadzący obsługę księgową Administratora oraz Pani/Pana ubezpieczyciel, jeśli wyrazi Pani wyraźną zgodę na przekazanie swoich danych osobowych temu podmiotowi,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych,
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji medycznej,
 10. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Pani/Pana praw wskanych w pkt 5 powyżej prosimy kierować pisemnie na adres GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Renata Korn, 42-218 Częstochowa ul. Wysockiego 39 lok. 2 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gabinet@dent-ona.pl.